Iraqi Bingo

Iraqi Bingo

Q. How do you play Iraqi bingo?
A. B-52F-16B-2

No Comments

Post A Comment

eighteen − 6 =